Stadgar

Senaste ändring godkänd av Kammarkollegiet 1999-01-13

1 § Stiftelsen har till ändamål att förvalta Alvar Appeltoffts Minnesfond i enlighet med i stiftelseurkunden intagna bestämmelser.

2 § Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består av nio ledamöter jämte fyra suppleanter, valda för kalenderår. Styrelsen utser själv med två tredjedels majoritet nya ledamöter och dessas suppleanter.

A. Tre ledamöter väljs för en tid av tre år, fyra för en tid av två år, övriga för en tid av ett år. Mandatperioderna avpassas så, att årligen en ledamot med treårsmandat, två ledamöter med tvåårsmandat och två ledamöter med ettårsmandat nyväljs.B. Två av ledamöterna skall vara tidigare mottagare av Alvar Appeltoffts Minnespris.

C. Suppleanter, vilka vid förfall för ordinarie ledamot inträder i styrelsen i den ordning de blivit valda, väljs för en tid av ett år.

Avgår styrelseledamot innan den tid för vilken han blivit vald gått till ända inträder först valda suppleant i dennes ställe för den tid som återstår och i den ordning som gäller för den som avgått.

3 § Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen har också att besluta vilka minst två ledamöter som i förening tecknar stiftelsens firma, samt kan vid behov inom sig även utse övriga funktionärer.

4 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då denne så anser behövligt, senast fyra veckor efter att två övriga styrelseledamöter hos ordföranden så begär, samt i den ordning som i övrigt föreskrivs i denna stadga.

Skriftlig kallelse skall utgå minst 21 dagar före sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

5 § Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsens sammanträden tillkommer styrelsens ledamöter samt suppleant för frånvarande ledamot. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer även suppleant för närvarande ledamot samt revisorerna.

Närvaro- och yttranderätt kan av styrelsen genom adjungering jämväl medgivas annan.

6 § Omröstning skall såvitt inte styrelseledamot annat begär ske öppet.

Vid lika röstetal avgör ordföranden med utslagsröst.

7 § Beslutsprotokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Inom tio dagar från sammanträde skall protokoll justerat av sammanträdesordföranden och sekreteraren utsändas till styrelsens ledamöter samt till revisorerna.

8 § Ordföranden utövar ledningen av stiftelsens verksamhet och har att representera stiftelsen utåt. Ordföranden har rätt avgöra ärenden av mindre betydelse och ärenden som fordrar omedelbart beslut, samt ansvarar inför styrelsen för därav föranledda åtgärder.

Vid förfall för ordföranden eller eljest då denne så förordnar inträder vice ordföranden i ordförandens befogenheter.

9 § Inom stiftelsen skall till de fonderade medel som utgör stiftelsekapitalet årligen föras dels sådana medel som av enskild eller juridisk person doneras till stiftelsen, dels sådant överskott av stiftelsekapitalets avkastning som ej ingått i årets stipendier eller åtgått till att bestrida stiftelsens normala löpande utgifter.

Det åkommer stiftelsens styrelse att aktivt verka för att såväl genom donationer som klok förvaltning av stiftelsens tillgångar söka utöka stiftelsens kapital och därmed verksamhetsmöjligheter.

10 § Stiftelsens verksamhetsår är kalenderåret.

Styrelsens ordförande och övriga funktionärer skall senast den sista februari framlägga verksamhetsberättelse och resultaträkning samt balansräkning avseende föregående verksamhetsår.

Stiftelsens årsmöte hålls under tiden 1 oktober – 20 december. Vid årsmötet skall nya ledamöter och suppleanter samt i förekommande fall revisorer utses. Vid årsmötet skall dessutom riktlinjer för kommande verksamhetsår fastställas, inklusive beslut rörande vilka priser som skall utdelas.

Beslutande sammanträden skall utöver års- och dechargemöte hållas minst två gånger per år. Vid dessa utses mottagare av stiftelsens priser samt beslutas i övriga löpande ärenden.

11 § Stiftelsens styrelse har att för en tid av två år utse två revisorer. Dessa får icke ingå i stiftelsens styrelse. Revisionsberättelse skall medfölja kallelse till stiftelsens dechargemöte.

 


 

Stiftelseurkund

Senaste ändring godkänd av Kammarkollegiet 1999-01-13

1 § Skandinavisk förening för science fiction, SFSF, bildar härmed en stiftelse benämnd Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond.

2 § Stiftelsen skall ha till uppgift att på bästa sätt förvalta Alvar Appeltoffts Minnesfond samt att årligen vid tidpunkt som av stiftelsens styrelse i varje enskilt fall fastställes utdela minst ett och högst fyra stipendier, tillsammans bestående av minst 75 % av fondkapitalets nettoårsavkastning, till särskilt förtjänstfulla svenska science fiction-entusiaster.

3 § Stiftelsen skall vid fullföljandet av sina uppgifter:

noga följa och utvärdera den verksamhet som av enskilda personer bedrives inom svensk science fiction-fandom, detta för att vid beslut om det årliga stipendiet kunna rättvist och opartiskt utse stipendiat, samt vid utdelande av stipendiet dessutom ta hänsyn till mottagarens ekonomiska och andra omständigheter på sådant sätt, att stipendiet kan bedömas främja fortsatt förtjänstfull verksamhet inom fandoms ramar.

4 § Stiftelsen skall börja sin verksamhet 1977-03-01.

5 § Stiftelsekapitalet skall utgöras av kronor 3.000 som för detta ändamål donerats av enskilda intressenter.

6 – 8 §§ (upphävda genom beslut av Kammarkollegiet 1999-01-13)

9 § Beslut angående bildandet av denna stiftelse har fattats av Skandinavisk förenings för science fiction dechargemöte, som likväl beslutat om fastställande av nämnda stiftelses stadga.